Seattle Metropolitans Primary Logo 1916 - 1924

Seattle Metropolitans Primary Logo 1916 – 1924