New York Gothams Primary Logo 1883 – 1885

Bret Miller

New York Gothams Primary Logo 1883 - 1885

Embroidered patch on the Gotham’s uniforms.